İşçi ne demek, nedir ?

Hizmet akdine dayanarak, ücret karşılığında, işverene ait iş yerinde, iş yapma fiilini üstlenen gerçek kişi

Genel olarak ifade edilirse, hukuki münasebetin durumuna göre, değişik kanunlarda işçinin tarifi de farklıdır. Mesela, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, tayin şekliyle müstahdem yapılan bir kişi memur kabul edildiği halde, 1475 sayılı İş Kanunu’na göre aynı işe hizmet akdi yapılarak müstahdem

olan bir kişi işçi kabul edilmekte, iş münasebetinden doğan istihkakları farklı olarak tespit edilmektedir. Genel manada işçi, ücret karşılığı emeğini arzeden kimsedir. Farklı kanun kapsamında olması bu özelliğini değiştirmez.

Sanayinin gelişmesi ile ücret mukabili çalışanların sayısında önemli artışlar meydana gelmiş, sırf ücreti ile çalışanlar ve geçimini temin edenler, toplum içinde sosyal bir yapı ve özellik kazanmışlardır. Bu bakımdan eskiden emek deyince, sırf bedeni kuvveti ile çalışanlar akla gelirken, ekonomik yapıda meydana gelen bu değişmeler sebebiyle emek tabirinin içine bedenen ve fikren çalışanların tamamı girmiş, kanunlarda bu anlayış paralelinde değişiklikler olmuştur. Zaman zaman kimin işçi sayılıp sayılmayacağı tartışma konusu olmuş, kanun ve mevzuatlarda işçi tabirinin kapsamı genişletilmişse de, tam bir açıklığa kavuşturulamamıştır. Halen yürürlükte olan deniz, basın ve iş kanunu kapsamı içinde bulunmayan işçilerin münasebetleri, genel olarak Borçlar Kanunundaki hizmet akti hükümlerine göre düzenlenmektedir.

Bugün 7 Mayıs 1983 tarihli 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, hizmet sözleşmesinden başka, bedenen çalışmayı konu alan nakliye, yayın ve adi şirket sözleşmelerine göre çalışanları da işçi saymıştır (mad. 2/1). İş Kanununun kabul ettiği işçi tarifine göre çalışanların bedeni yahut düşünce grubunda olması gibi bir ayrım ortadan kalkmıştır. Kanunda geçen sözleşme, idare hukuku alanına giren idari hizmet sözleşmesi değil, özel hukuku ilgilendiren hizmet sözleşmesidir. 1982 Anayasasının 128. maddesine göre kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, işçiler değil, memurlar ve öteki kamu görevlileri (sözleşmeli personel) eliyle görülür. 1982 Anayasasının 51-54. maddeleri ile sendika kurma ve toplu sözleşme yapma hakkı, grev hakkı sadece işçilere verilmiştir.

İşçi sözlük anlamı nedir

1. Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü ya da elbecerisini kullanarak ücretle çalışan kimse.
2. Toplu olarak yaşayan böceklerde üreme yeteneğinde olmayan, topluluğun işlerini gören dişi ya da erkek.
3. Bir iş sözleşmesine göre ve işverene bağlı olarak çalışan kimse.

İşçi
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

a.
1. Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el becerisini kullanarak ücretle çalışan kimse: Gazetelere daha ziyade biz işçiler sahiptik. -H. C. Yalçın.
2. hay. b. Toplu olarak yaşayan böceklerde üreme yeteneği olmayan, topluluğun işlerini gören dişi veya erkek.
(Güncel Türkçe Sözlük)

İşçi
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sosyete yapan böceklerde üreme yeteneğinde olmayan ve sosyetenin işlerini yapan dişi ve erkek bireyler.
Köken: İngilizce worker
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

Bir iş sözleşmesine dayanarak işverenin iş yerinde, gövde ya da kafasıyle belli bir para karşılığında çalışan kişi.
Köken: İngilizce worfcer, workman, labourer
(BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri 1972)

amele.
(BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966)

Üretim sürecine bir bedel karşılığında emeğiyle katılan kişi.
Köken: İngilizce worker, labourer
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)


Köken: İngilizce worker, workman
(BSTS / Madencilik Terimleri Kılavuzu 1979)

Başkasının yararına beden gücünü ya da el uzluğunu kullanarak ücretle çalışan kişi.
Köken: İngilizce workman
(BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü 1972)

Sosyete yapan böceklerde, üreme yeteneğinde olmayan ve sosyetenin işlerini gören dişi ve erkekler.
Köken: İngilizce worker
(BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü 1963)

İşçi ingilizce ne demek

[ISCI] n. worker, workman, laborer, labourer [Brit.], employee, workingman, man, oar, prole, proletarian, soldier

, , nedir, alımı 2016, kamu personeli alımı, ingilizce ne demek, kamuya daimi alımı, türk telekom alımı, ingilizce, ler net, , , , işci